top of page
Potilaiden valinta tutkimuksiin

 

Tutkimuksiin pääsee ilmoittamalla kiinnostuksensa johonkin tutkimukseemme, ilmoittautumislomake löytyy tästä. ​Jokaisessa tutkimuksessa on erilaiset valintakriteerit, joiden perusteella valitaan tutkimuksiin sopivat henkilöt.

 

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:  

  • ​Olette yli 18 -vuotias

  • Teillä on todettu tutkimuksen kohteena oleva sairaus

  • Olette halukas tutkimuksen aikana tehtävään seurantaan

  • Teillä ei ole esteitä lääketutkimukseen osallistumiselle

  • Sairautenne hoito ei ole riittävä huolimatta lääkityksistänne

  • Ette ole raskaana tai imetä

 

​Tietyt lääkkeet tai sairaudet voivat myös estää tutkimukseen osallistumisen. Tutkijalääkäri varmistaa soveltuvuutenne tutkimukseen aina ennen tutkimusten aloitusta, tämä tehdään haastattelemalla joko puhelimitse tai klinikallamme (Satucon Oy / Kuopion Työterveyden tiloissa) teidän valintanne mukaan.​

Tutkimukset ovat ilmaisia

Tutkimuksiin osallistumisesta ei yleensä koidu ylimääräisiä kuluja, paitsi jos ette pysty omalla ajallanne käymään tutkimuskäynneillä. Mahdollisia ansiomenetyksiä ei yleensä voida korvata.  

 

Tutkimukseen liittyvät toimenpiteet ovat tutkittaville ilmaisia, kuten tutkittava valmiste, käynnit tutkimuskeskuksessa, tarkastukset ja mittaukset sekä tutkimukseen kuuluvat laboratoriokokeet.  

 

Tutkimuskäynneistä aiheutuvat kohtuulliset matkakulut voidaan yleensä korvata, julkisen liikenteen osalta korvaus matkakuittien perusteella. Omalla autolla kuljettaessa maksetaan tarvittaessa kilometrikorvaus (veronalaista tuloa),   

 

Tutkimusten kulut maksaa yleensä tutkimuksen tilaaja, joka useimmiten on kotimainen tai kansainvälinen lääkeyritys.

Samoin muissa kuin lääketutkimuksissa toimeksiantaja vastaa yleensä kaikista kustannuksista. 

Lääketutkimuksen hyödyt

Lääketutkimuksista hyötyvät erityisesti huonossa hoitotasapainossa olevat diabeetikot, ylipainoiset sekä jo vakaviakin oheissairauksia saaneet. Osallistuminen auttaa myös lähisukulaisten tilannetta, mahdollisesti tuottaen vähemmän huolta kotiväelle tehokkaan hoidon ja seurannan toteutuessa.

 

Erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien riski kasvaa huomattavasti diabeteksen myötä, mutta myös pitkäaikaisen tulehduksen häiritessä elimistön puolustusta.

 

Jatkuva stressi sekä ylipaino lisäävät tulehdusta elimistössä. Toisaalta monilla potilailla on useita lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia, joita voidaan vähentää optimaalisilla lääkevalinnoilla.

 

Usein haittavaikutukset ilmaantuvat vähitellen eikä niiden yhteyttä lääkkeisiin helposti pystytä osoittamaan.

 

Monia lääkkeiden haittoja hoidetaan uusilla lääkkeillä ja altistetaan potilas todennäköisille yhteisvaikutuksille ja uusille haitoille, joita ei välttämättä ole ennestään tiedossa tai havaittukaan.

Tutkimuksiin liittyvät riskit

Vakavista sairauksista kärsiviä potilaita hoidetaan yleisimmin sairaaloiden tarkassa seurannassa, myös heidän lääketutkimuksensa useimmiten kannattaa keskittää hoitavaan yksikköön.  

 

Tyypillisiä esimerkkejä tutkimuksista poissulkevia sairauksia ovat tuoreet syöpätapaukset tai niiden aktiiviset hoidot. Kohdennetulla potilasvalinnalla pyrimme minimoimaan todennäköisiä riskejä.

 

Tutkimuslääkkeiden mahdollisista yhteisvaikutuksista esim. solusalpaajien tai muuten puolustusmekanismeihin vaikuttavien lääkkeiden kanssa ei yleensä ole vielä tietoa.

Lääketutkimusten valvonta

Kaikissa tutkimuksissa noudatetaan kliinistä tutkimusta sääteleviä lakeja ja asetuksia, hyvää kliinistä tutkimustapaa sekä eettisiä periaatteita. Näiden noudattamista valvotaan säännöllisesti mm. tutkimusten toimeksiantajien toimesta. 

 

Kaikilla tekemillämme tutkimuksilla on valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) tai alueellisen eettisen toimikunnan puoltava lausunto.  

 

Tutkimustoimintaa Suomessa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea). Myös ulkomaiset viranomaiset voivat tehdä tarkastuskäyntejä yhdessä suomalaisten viranomaisten kanssa.

Tutkittavien turvallisuus

 

Useat lääketutkimukset tehdään lumevalmistekontrolloituina, eli kaikille osallistujille ei voida antaa vaikuttavaa ainetta (ainakaan koko tutkimuksen kestoaikaa).

 

Tämä tehdään, jotta tutkittavan lääkkeen todelliset vaikutukset (hyödyt ja haitat) löytyisivät jo tutkimusten aikana.  

 

Myös lumevalmistetta saavien hoidossa noudatetaan nykyisiä hoitosuosituksia. Lääkehoidon turvallisuuden seuranta tehdään samantasoisena hoitoryhmästä riippumatta.

 

Tutkittavat ovat myös vakuutettuja tutkimuskäynteihin liittyvien toimenpiteiden osalta.

Tutkimusten vapaaehtoisuus

Kartoitamme tutkimukseen sopivat henkilöt puhelinhaastattelulla. Kerromme yksityiskohtaisesti tutkimusvalmisteesta ja tutkimuksen kulusta. Tutkittava voi edelleen harkita osallistumistaan. Jos hän päättää osallistua, pyydetään häntä allekirjoittaa suostumus kyseiseen tutkimukseen (vastaanotolla).

 

Vasta tämän jälkeen voimme tehdä tutkimukseen liittyviä kyselyjä, lääkärintarkastuksia sekä muita terveydentilaa selvittäviä tutkimuksia (verikokeet ja sydänfilmi).  Tutkimuksista voi jättäytyä pois milloin vain, jopa syytä ilmoittamatta.  

 

Jos poisjäännin syynä on mahdollinen tutkimusvalmisteen haittavaikutus, toivomme siitä aina ilmoitusta tutkimuskeskukseen. 

Siten mahdollinen tuotteeseen liittyvä riski voidaan ilmoittaa myös tuotteen valmistajalle ja viranomaisille.  

 

Usein tutkimuksessa voi jatkaa, vaikka joutuisi keskeyttämään tutkimusvalmisteen käytön. Tällöin tutkittavan terveydentilaa voidaan seurata sama aika kuin olisi tapahtunut lääkehoidon kestäessä.

Tutkimuksiin ilmoittautuminen

Jättämällä yhteystietonne varmistatte, että otamme teihin yhteyttä. Kerromme lisää tutkimuksesta ja kartoitamme sopivuutenne teitä kiinnostavaan tutkimukseen.  

 

Annatte samalla luvan yhteystietojenne säilyttämiseen rekisterissä, jota käytetään vain uusista tutkimuksista tiedottamiseen. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä terveystietoihinne.

Tietonne  säilytetään ja käsitellään luottamuksellisesti lain edellyttämällä tavalla (Tietosuojalaki (1050/2018).  

 

Tutkimushenkilöekisterissä ei ole terveystietoja, vain yhteystietonne ja mielenkiinnon kohteenne. Antamianne tietoja ei luovuteta muille eikä käytetä tutkimusten ulkopuolisiin tarkoituksiin.

 

Voitte kirjallisesti pyytää kopiot rekisteriimme kirjatuista tiedoistanne sekä halutessanne pyytää poistamaan tietonne rekisteristä ottamalla yhteyttä toimistoomme.

bottom of page